Dienstenpakket

Ons aanbod ten behoeve van uw bedrijfs- en evenementenveiligheid

Quickscan Integrale Bedrijfsveiligheid

De Quickscan Bedrijfsveiligheid maakt op hoofdlijnen duidelijk hoe het met de bedrijfsveiligheid binnen uw bedrijf is gesteld. Bij de Quickscan Bedrijfsveiligheid ziet u de uitslagen per thema verwerkt. Bij elke thema wordt aangegeven op basis waarvan een tekortkoming is geconstateerd gevolgd door een advies. In één oogopslag wordt duidelijk waar de ontwikkelpunten zich bevinden. De quickscan geeft u een gedegen inzicht in de bedrijfsveiligheid. De veiligheidsconsulent kan een verdiepende analyse voor u doen waarbij er nader wordt ingezoomd op de veiligheid en gezondheid van de medewerker. In dit geval wordt er een Risico-inventarisatie en – evaluatie uitgevoerd.

Prijs: op aanvraag

Risico-inventarisatie en -evaluatie voor Bedrijven

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico's voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Hierin staat welke maatregelen een werkgever moet cq. kan nemen om deze risico's te verminderen. Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen. De veiligheidsconsulent kan dit werk voor u uit handen nemen. Groot voordeel is dat met de kennis en ervaring van de veiligheidsconsulent ook met een integrale blik naar bedrijfsveiligheid wordt gekeken. Hierdoor worden veiligheidsrisico’s onderkend die met de reguliere checklist niet in beeld komen. Daarnaast heeft een investering op bedrijfsveiligheid ook vaak een positief effect op de bedrijfseconomische resultaten door het voorkomen van productieverlies en imagoschade. Zo leidt bijvoorbeeld onjuist gebruik van middelen tot extra onderhoudskosten en een kortere levensduur. Kortom investeren in veiligheid is investeren in uw bedrijf!

Tegen een meerprijs kan in samenwerking met u een plan van aanpak worden opgesteld om de resultaten uit de risico-inventarisatie en –evaluatie om te zetten in actie.

Prijs: op aanvraag

Risico-inventarisatie en -evaluatie voor Evenementen

Het organiseren van evenementen kent een bijzondere dynamiek. In een kort tijdsbestek vindt het opbouwen en afbouwen plaats. Tijdens het evenement moet het publiek vermaakt worden met tal van activiteiten, shows en optredens. Met een aantal grote incidenten tijdens evenementen is de bewustwording over het belang van evenementenveiligheid gegroeid. De veiligheidsconsulent beschikt over voldoende kennis en ervaring om de evenementenorganisatie bij te staan door het opstellen van een risico Inventarisatie en evaluatie. Dit kan ook in combinatie met inhuur van de veiligheidsconsulent als veiligheidsfunctionaris voor, tijdens en na uw evenement.

Prijs: op aanvraag

Simulatie beleid bedrijfshulpverlening

Het beleid waarop de BHV-organisatie wordt ingericht en waaruit procedures voorvloeien komt vaak tot stand in een papieren werkelijkheid. Maar werkt het beleid in de praktijk ook echt? Door middel van table top oefeningen worden beleid en procedures getest op basis van verschillende scenario’s. Hierdoor krijgt u goed (in)zicht op het succes van het BHV-beleid en procedures. Op basis van de resultaten kan het beleid worden aangepast zodat deze goed aansluit bij de praktijk. Hierdoor kunnen risico’s op voorhand al worden uitgesloten. Met deze kleine investering helpt u de BHV-organisatie om bij een daadwerkelijke inzet succesvoller te opereren.

Prijs: op aanvraag

Inrichten en trainen van het crisismanagementteam

Heeft u als directie of bestuur wel eens nagedacht wat de impact van een calamiteit of crisis betekent voor uw bedrijf. Het productieproces ligt stil, klanten wachten op een levering, medewerkers weten niet wat ze moeten doen en de media duikt er boven op. Productieverlies en imagoschade liggen op de loer. Zo maar een aantal voorbeelden waar u tijdens een bedrijfscalamiteit of –crisis mee te maken krijgt. Vanuit 4 pijlers helpen wij u een crisisorganisatie in te richten en te trainen:

  1. Calamiteiten en crisisbeheersing
  2. Bedrijfscontinuïteit
  3. Omgevingsmanagement
  4. Evaluatie & Nazorg

Het inrichten en trainen van een crisisorganisatie is maatwerk. Het is een investering die zich niet alleen terugverdient bij een calamiteit of crisis. Ook helpt het u met andere ogen kijken naar de dagelijkse gang van zaken in uw bedrijf.

Prijs: op aanvraag

Inhuur als veiligheidsfunctionaris

Bij de voorbereiding, tijdens en bij de evaluatie van evenementen is de aanwezigheid van een veiligheidsfunctionaris in veel gevallen vereiste of wordt de inhuur van deze specifieke expertise als zeer gewenst ervaren. In ieder geval is het zorgen voor een veilige (werk)omgeving voor medewerkers en publiek van groot belang. De voorbeelden van evenementen waarbij de veiligheid in het gedrang is gekomen zijn er helaas veel. De veiligheidsconsulent beschikt over voldoende kennis en ervaring om de evenementenorganisatie bij te staan met ondersteuning en advies op het gebied van evenementenveiligheid.

Prijs: op aanvraag