Trainingen en opleidingen

Onze hulp ten behoeve van uw bedrijfs- en evenementenveiligheid

Basisopleiding Bedrijfshulpverlener

Binnen uw bedrijf of organisatie loopt alles op rolletjes. Tot er ineens een collega onwel wordt, brand ontstaat of het pand moet worden ontruimd. Goed getrainde hulpverleners kunnen tijdens een calamiteit het verschil maken. Soms zelfs tussen leven en dood! BHV-ers kunnen adequaat handelen bij acute noodsituaties doordat zij leren:

 • een beginnende brand te bestrijden;
 • levensreddend te handelen;
 • reanimeren (met AED);
 • communiceren tijdens een calamiteit;
 • stabiliseren van de situatie;
 • opvangen en begeleiden van de hulpdiensten
 • ontruimen en evacueren.

Prijs: op aanvraag

Opleiding Ploegleider BHV

Heeft u meerdere bedrijfshulpverleners in uw organisatie dan is overzicht en communicatie van groot belang. De ploegleider BHV speelt hierbij een leidende rol. Een ploegleider geeft leiding aan de inzet en waakt over de veiligheid van de bedrijfshulpverleners. Tijdens calamiteiten heeft de ploegleider de leiding. In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod. Deze opleiding kenmerkt zich naast het verbreden van inhoudelijk kennis ook in deel dat gericht is op vaardigheden en competenties voor het aansturen van de bedrijfshulpverleners tijdens calamiteiten. De ploegleider maakt het verschil doordat hij/zij leert:

 • Leidinggeven tijdens calamiteiten
 • Toezien op de veiligheid van bedrijfshulpverleners
 • Overzicht te houden tijdens calamiteiten om de juiste instructies te geven
 • Evalueren van calamiteiten om leerpunten door te voeren
 • Verslag te leggen na een calamiteit

Vooropleiding
Om te kunnen deelnemen aan deze cursus dient u in het bezit te zijn van de basis opleiding Bedrijfshulpverlener.

Prijs: op aanvraag

Opleiding Coördinator / Hoofd Bedrijfshulpverlening

De Coördinator / Hoofd bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met een ARBO gerelateerde functie . De Coördinator / Hoofd Bedrijfshulpverlening stelt, in samenspraak met de directie/bestuur, beleid op en vertaalt dit in concrete maatregelen. Tijdens de opleiding wordt geleerd:

 • Aan welke (wettelijke) eisen het BHV-beleid en de BHV-organisatie moet voldoen
 • Het opzetten en beheren van de BHV-organisatie
 • Het aanpassen van BHV-beleid en als gevolg daarvan interne procedures
 • Het zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners;
 • Het communiceren met werkgever en medewerkers alsmede met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten.
 • Het zorgdragen voor de aanwezigheid en operationeel inzetbaar houden van de BHV-middelen

Prijs: op aanvraag

Scenario training op de werklocatie

Een goed opgeleide BHV-organisatie is het halve werk. Uit ervaring blijkt dat bedrijfshulpverleners tegen tal obstakels aan lopen bij calamiteiten. Met de scenario training wordt er een BHV-oefening op locatie verzorgd. Voorafgaand aan de oefening wordt een scan gemaakt van locatie specifieke onderdelen die een calamiteit complex maken. Dit wordt verwerkt in de oefening. Zo sluit de oefening aan bij de lokale situatie en wordt de BHV-organisatie getraind in de eigen werkomgeving. De training start met een table-top waarbij scenario’s op een plattegrond worden geoefend. Vervolgens wordt de training verder uitgebouwd naar het doen van casussen op de werkvloer. Met deze training leert de BHV-organisatie succesvoller te opereren tijdens calamiteiten doordat zij leren:

 • Hoe de geleerde theorie en vaardigheden uit de basistraining toepasbaar wordt in de eigen organisatie.
 • Locatie specifieke obstakels te herkennen
 • Creatiever te worden bij calamiteiten
 • Beter samen te werken door een oefening op de eigen werkvloer
 • Algemene BHV-plannen kunnen vertalen naar de lokale situatie

Voor de oefening dient u als werkgever een Risico Inventarisatie en evaluatie (RIE) op te stellen. Pas dan kan de oefening daadwerkelijk plaatsvinden. Ook met het opstellen van een RIE t.b.v. een oefening kan de veiligheidsconsulent u ondersteunen. Een ongeval tijdens uw BHV training is ook een bedrijfsongeval!

Prijs: op aanvraag

Training omgaan met alarmmeldingen

Bij calamiteiten en incidenten wordt meestal een centraal nummer gebeld. Van het één op het andere moment is een medewerker, vaak een medewerker van de receptie, de centrale spil bij een calamiteit. Dit vergt de nodige kennis, vaardigheden en competenties. De training leert medewerkers in deze rol volgens een protocol alarmmeldingen aan te nemen, te verwerken en daarop volgend de juiste actie te ondernemen. De cursist leert:

 • Opnemen van de alarmmelding volgens protocol
 • Interne en externe alarmering (BHV en hulpverleningsdiensten)
 • Omgaan met stress tijdens en alarmmelding
 • Bezoekers receptie naar verzamelplaats sturen.

Prijs: op aanvraag

Instructie voor –niet- bedrijfshulpverleners

Om succesvol te opereren bij calamiteiten en incidenten is het van belang dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de rol die de BHV-organisatie in uw bedrijf speelt. Deze voorlichting en instructie geeft uw medewerkers inzicht in de rol en taken van bedrijfshulpverleners. Daarnaast leren zij zelf een aantal vaardigheden op het gebied van brandbestrijding, ontruimingsprocedures en basisbeginselen EHBO. Door te investeren in de BHV-organisatie en uw medewerkers worden risico’s tot een minimum beperkt. Uw medewerkers leren tijdens deze instructie:

 • Omgaan met middelen t.b.v. de BHV-organisatie (bijv. vaste en draagbare blusmiddelen)
 • Basisvaardigheden EHBO
 • Inzicht in procedures bij calamiteiten en incidenten
 • Samenwerken met de BHV-organisatie

Deze training biedt de mogelijk om de BHV-organisatie kleinschaliger in te richten door al uw medewerkers tot een zeker basis niveau op te leiden. Daarnaast wordt de slagkracht vergroot waardoor calamiteiten sneller worden beheerst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de contactpagina.

Prijs: op aanvraag

Omgaan met agressie

Is er binnen uw bedrijf weleens sprake bij agressievolle situaties? Hoe gaat uw personeel hiermee om? Hoe zou het zijn als u uw medewerkers de aanpak en gedrag bewust kunt inzetten om met agressie om te gaan? Tijdens deze training leren uw medewerkers op een effectieve wijze om te gaan met agressie. Daarnaast wordt geleerd hoe medewerkers grip krijgen op lastige situaties waarin spanning en emoties hoog oplopen. Uitgaande van de huidige kracht leren uw medewerkers hoe adequaat en respectvol om te gaan met agressieve personen en situaties. Doordat uw medewerkers zich bewust zijn van het eigen handelen en het effect op anderen, zullen zij professioneler en met meer zekerheid handelen. Medewerkers wordt geleerd:

 • om effectief om te gaan met verschillende vormen van agressie
 • om verschillende soorten agressie tijdig te herkennen of zelfs om te buigen
 • inzicht te verkrijgen in verschillende gedragsstijlen
 • agressie- en angstsignalen bij zichzelf te herkennen
 • bewust te worden van het eigen gedrag en handelen tijdens agressievolle situaties
 • om de eigen grens bewaken
 • om meer grip te krijgen op emotioneel en agressief gedrag

Prijs: op aanvraag

E-learning

Lesduur verkorten middels E-learning

Voor alle BHV gerelateerde opleidingen is het mogelijk de lesduur te verkorten door de inhoudelijk stof middels E-learning aan te bieden. Hierdoor zijn de daadwerkelijke lesdagen praktijkgericht en worden uw medewerkers minimaal aan het dagelijks werk onttrokken.